Categories
Architecture Urban Design

מודל סביבה של כיכר ספרא בירושלים

לפני כחודש פרסמה עיריית ירושלים ועמותת האדריכלים תחרות לתכנון כיכר ספרא הסמוכה לבניין העירייה. אחת השאלות הכי נפוצות מאדריכלים הייתה אם ניתן לקבל מודל סביבה תלת-מימדי אך מארגני התחרות טענו שאין להם אפשרות לספק אותו.

אז דאגתי להכין מודל סביבה על סמך המדידה, אתר ה GIS והתוכניות שסופקו לתחרות. אני לא טוען שזה מודל מדוייק, אך הוא מספיק לתכנון מודל קונספטואלי לתחרות.

אני מעמיד אותו לרשות כל מי שרוצה, בהתאם לתנאי רישיון Open Architecture License המצורף.

ניתן להוריד את המודל מהגיטהאב שלי

2 replies on “מודל סביבה של כיכר ספרא בירושלים”

Leave a Reply