Categories
Activism Software Urban Design

כתבה על “מעירים” בדה מרקר

השבוע התפרסמה כתבה נרחבת על נושא התכנון העירוני בישראל שכוללת התייחסות ל”מטה לבינוי שפוי” ול”מעירים”.

Categories
Crowdsourcing Design and Creativity Research Software Tacit Knowledge Teaching

Presentation of architectural crowdsourcing research

This presentation was given in a Ph.D. student forum at Tel-Aviv University.

Categories
Crowdsourcing Research Software Urban Design

Aperire – מערכת לבניית חבילת מדיניות באמצעות לוגיקה של חוכמת ההמונים

הקדמה המסמך הבא מתאר את תוכנת Aperire שבניתי בעקבות קורס יישומי לבנית חבילת מדיניות לתחבורה בת קיימא. התוכנה מיישמת את מודל Optic שפותח על ידי תשעה גופי מחקר תחבורתיים שונים על מנת להפיק חבילת מדיניות אופטימלית לתחבורה. מודל Optic מבוסס על שישה שלבים והתוכנה מתמודדת רק עם השלב השני והשלישי מהרשימה הבאה: הגדרת מטרות ויעדים. […]